Regulament De Organizare Și Funcționare

Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a unităţii de învăţământ – Școala Gimnazială Călățele, reglementează organizarea şi funcţionarea instituției în cadrul sistemului de învăţământ preuniverstar din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, drepturile și obligatiile beneficiarilor primari ai educatiei, ale părinților și ale personalului din unitatea de învățământ, precum și prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de învăţământ pentru elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori, prevederi referitoare la instituirea zilei şcolii, a imnului şcolii şi a însemnelor distinctive, a uniformei şcolare pentru elevi şi alte măsuri necesare desfasurarii procesului educational.

Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se elaborează de către un colectiv de lucru numit prin hotărârea consiliului de administrație, din care fac parte reprezentanți ai organizațiilor sindicale şi reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor desemnați de către consiliul reprezentativ al părinților/elevilor/asociația părinților, repectiv de consiliul școlar al elevilor, coordonat de un cadru didactic și este dezbătut în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.